Megale Amerikanike Mageirike Dia Mageirous Kai Oikogeneias: praktikai kai dokimasmenai syntagai dia ten paraskeuen phageteon kai glykysmaton kata to amerikanikon systema (1917) by Michael Gkines.