Chinese and English Cook Book=:Hua Ying Tzu Ch'u Shu (1913) by Chong Jan & Co. (San Francisco, Calif.)